حضور پر شور مردم در غرفه شرکت ایران دوچرخ در نمایشگاه خودرو و قطعات شیراز | ایران دوچرخ

حضور پر شور مردم در غرفه شرکت ایران دوچرخ در نمایشگاه خودرو و قطعات شیراز

حضور پر شور مردم در غرفه شرکت ایران دوچرخ در نمایشگاه خودرو و قطعات شیراز

.