ایران دوچرخ

نظرسنجی از مشتریان خدمات پس از فروش


1- تا چه میزان از مدت زمانی که برای پذیرش موتورسیکلت خود صرف نموده اید رضایت دارید؟

2- از مدت زمان تعمیر و تحویل موتورسیکلت تا چه میزان رضایت دارید؟

3- از کیفیت ارائه سرویس های ادواری این شرکت چقدر رضایت دارید؟

4- میزان رضایت شما از کیفیت تعمیرات ارائه شده از سوی نمایندگی چقدر است؟

5- از تامین به موقع قطعات مورد نیاز در تعمیر موتورسیکلت خود تا چه میزان رضایت دارید؟

6- از هزینه پرداختی (قطعه و اجرت) برای خدمات انجام شده چقدر رضایت دارید؟

7- از توضیحات ارائه شده هنگام ترخیص موتورسیکلت در خصوص کارهای انجام شده و قطعات تعویضی چقدر رضایت دارید؟

8- از رفتار و برخورد پرسنل تعمیرگاه چقدر رضایت دارید؟

9- از سهولت دسترسی به نمایندگی های این شرکت چقدر رضایت دارید؟

10- به طور کلی تا چه میزان از خدمات پس از فروش ارائه شده رضایت دارید؟